W dniu 30 marca 2023 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  XLVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube, a wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco śledzić na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Zapytania gości sesji.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt. stanu bezpieczeństwa w Gminie Słomniki w roku 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Klastra Energii Korona Północnego Krakowa.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg, protestu oraz wniosku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych tj. zmiany budżetu gminy, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, funduszu sołeckiego, udzielenia dotacji, upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/116/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 11 kwietnia 2019 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 13. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 14. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.