Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 27 marca 2023r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Spotkanie z przedstawicielami wsi Prandocin Iły w sprawie protestu wobec przystąpienia do procedury punktowej zmiany MPZP oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze sołectwa Prandocin Iły.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia informacji nt. stanu bezpieczeństwa w Gminie Słomniki w roku 2022.
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Klastra Energii Korona Północnego Krakowa.
 7. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg , protestu oraz wniosku.
 8. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach budżetowych tj. zmiany budżetu gminy, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, funduszu sołeckiego, udzielenia dotacji, upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki.
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/116/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 11 kwietnia 2019 roku.
 10. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych.
 11. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie posiedzenia.