W dniu 28 stycznia 2021 roku o godz. 16.00 odbędzie się XXV  zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 sesja odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana na portalu YouTube.

Wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Ustalenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
 5. Zapytania gości sesji oraz radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słomniki na lata 2021-2026
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2021r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2021r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania z Powiatem Krakowskim inwestycji na drogach powiatowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania i przejęcia przez Gminę Słomniki zadania z zakresu właściwości Powiatu Krakowskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słomniki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słomniki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen biletów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2020 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Skała na sfinansowanie kosztów promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
 18. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 19. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 20. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 21. Zamknięcie sesji.