Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”.

Zgodnie z zapisami Programu, w ramach konkursu zlecane będą zadania polegające na:

 1. podejmowaniu działań wzmacniających więzi rodzinne poprzez m.in. spotkania edukacyjne, rodzicielskie, wyjazdy edukacyjno - integracyjne, różnorodne formy spędzania czasu wolnego;
 2. podnoszeniu kompetencji wychowawczych rodziców poprzez w szczególności prowadzenie szkoleń / warsztatów w oparciu o program Szkoły dla rodziców;
 3. podnoszeniu kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, w szczególności z zastosowaniem metody mediacji rówieśniczych, treningu zastępowania agresji, profilaktyki zintegrowanej, czy pozytywnej dyscypliny;
 4. organizacji mediacji rodzinnych dotyczących wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów wewnątrzrodzinnych;
 5. zapewnieniu specjalistycznego wsparcia dla rodzin znajdujących się w sytuacji zerwania więzi z powodu rozdzielenia wywołanego m.in. długotrwałym wyjazdem czy pozbawieniem wolności jednego z rodziców;
 6. organizowaniu zajęć mających na celu rozwój zasobów własnych rodzin poprzez m.in. wymianę wspólnych doświadczeń (superwizje rodzinne / superwizje indywidualne / grupy wsparcia, coaching rodzicielski), warsztaty podnoszące kompetencje komunikacyjne;
 7. zapewnieniu wsparcia rodzin w sytuacji wystąpienia kryzysu rodzinnego m.in.
  w formie terapii indywidualnej / rodzinnej / psychoterapii / poradnictwa specjalistycznego, poradnictwa prawnego, warsztatów poprawiających relacje rodzic – dziecko;

 ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców z obszarów wiejskich.

Podejmowane działania mają służyć, w szczególności:

 1. podniesieniu dostępu do usług wsparcia małopolskich rodzin, będących w różnej sytuacji życiowej, mających na celu wspomaganie ich w realizacji funkcji wychowawczych, opiekuńczych, socjalizacyjnych i emocjonalnych,
 2. rozwojowi profilaktyki i diagnostyki problemów, zaburzeń rozwojowych i chorób dzieci i młodzieży oraz podniesieniu dostępu do terapii adekwatnej do potrzeb,
 3. poprawie integracji rodzin.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach konkursu środki finansowe do łącznej kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych), przy czym: w 2023 r. środki finansowe do łącznej kwoty 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) w 2024 r. środki finansowe do łącznej kwoty 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Do konkursu mogą być składane oferty zadań zaplanowanych na dwa lata przy czym z dotacji mogą być pokrywane wyłącznie koszty związane z realizacją zadania poniesione w okresie od daty zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego do dnia 30.11.2024r.

Realizacja zadań powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2023 r., a kończyć nie później niż 30 listopada 2024 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty nie może być mniejszy niż 20 000 zł.

Zadania realizowane będą w formie wsparcia. Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym w wysokości minimum 10% łącznej kwoty całkowitego kosztu realizacji zadania. Wkład własny rozumiany jest jako suma wkładu własnego finansowego (obowiązkowego) i ewentualnego wkładu własnego niefinansowego (osobowego i rzeczowego).

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria wyboru ofert zawiera Regulamin konkursu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 428/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2023 r. WIĘCEJ

Źródło Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Adres do korespondencji:
30-070 Kraków, ul. Piastowska 32
tel. (+48) 12 422 06 36
www.rops.krakow.pl